Wet & Regelgeving

Richtlijn Drukapparatuur (PED)

Van Dijk Klimaat ontwerpt, vervaardigt en installeert volgens de Richtlijn Drukapparatuur (PED).  Per 19 juli 2016 is Richtlijn 2014/68/EU Drukapparatuur volledig in werking. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 97/23/EG. De twee hoofddoelen van deze richtlijn zijn:

  • het harmoniseren van nationale wetgevingen met betrekking tot drukapparatuur zodat deze geen belemmering vormen voor vrij handelsverkeer;
  • veiligheid voor personen en omgeving door het stellen van minimale essentiële veiligheidseisen waaraan drukapparatuur moet voldoen. Dit betekent dat drukapparatuur zodanig moet worden ontworpen, vervaardigd, gecontroleerd en indien van toepassing uitgerust en geïnstalleerd, dat de veiligheid ervan gewaarborgd is.

De Richtlijn Drukapparatuur is omgezet naar de Nederlandse wetgeving middels het Warenwet Besluit Drukapparatuur 2016 (WBDA) en Warenwetregeling Drukapparatuur 2016. Dit Besluit en deze Regeling beschrijft de verantwoordelijkheden en de verplichtingen van de fabrikant/installateur, gebruiker, keuringsinstantie en het bevoegd gezag.

EPBD keuring 

Ook voor EPBD keuring kunt u bij van Dijk Klimaat terecht. EPBD inspectie, een wettelijke verplichting voor koelinstallaties groter dan 12 KW opgesteld vermogen. Sinds 1 december 2013 is er nieuwe wetgeving van kracht met betrekking tot de energie efficiency van koelinstallaties, de zogenaamde Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Wat betekent dit voor u? Dit betekent dat op alle koeltechnische (comfort) installaties met een opgesteld koelvermogen groter dan 12 KW per gebouw, éénmaal per 5 jaar een energie performancescan uitgevoerd dient te worden. Deze EPBD inspectie is niet alleen op de koude opwekking van toepassing. Het betreft een inspectie en advisering met betrekking tot de opwekking, distributie en afgifte. Afhankelijk van het opgestelde vermogen en klasse indeling. De elementen welke worden geïnspecteerd zijn o.a.:

  • Opwekking (koelmachine, splitunit, warmte en koude opslag);
  • Distributie (pompen, leidingwerk);
  • Afgifte elementen (luchtbehandeling, ventilatorconvectoren, na-koelers);
  • Energiemeters (voor zover aanwezig);
  • Energiezuinigheid van elementen (o.a. verlichting);
  • Koude vraag beperkende maatregelen (o.a. zonwering).

Vanzelfsprekend beschikken wij als van Dijk Klimaat over de benodigde integrale vakopleidingen en certificeringen voor het uitvoeren van deze inspecties. Graag zijn wij bereid vrijblijvend een aanbieding te verzorgen voor het uitvoeren van een onafhankelijke EPBD scan. Vraag deze direct aan!

Aanvragen
MEER OVER VAN DIJK KLIMAAT